กำหนดการงานนำเสนอผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลรามาธิบดี

การนำเสนอผลงานวิจัย
● นำเสนอเป็น ภาษาอังกฤษ
● ไฟล์ที่ใช้นำเสนอ:ต้องเป็น นามสกุล .pptx หรือ .ppt เท่านั้น
● ระยะเวลารวม 10 นาที แบ่งเป็น:
o เวลานำเสนอ 8 นาที
o เวลาซักถาม 2 นาที

*** แพทย์ประจำบ้านที่จะนำเสนอ ต้องส่งสไลด์ (pptxหรือ ppt เท่านั้น) ล่วงหน้าทุกคน ***
แพทย์ประจำบ้านตรวจสอบ ชื่อ และลำดับการนำเสนอ
ตรวจสอบ ชื่อ ห้องและลำดับการนำเสนอ ที่นี่

ประกาศวิทยาลัย เรื่องการรับวุฒิบัตร หรือเกียรติบัตรของแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 3

กำหนดการและขั้นตอนการสอบ TCEP Comprehensive Life Support 2562-2

ขั้นตอนการลงทะเบียน และสอบ comprehensive life support 2562-2

กำหนดการสอบ: 18 ม.ค. 2563

ผู้ที่ต้องเข้าสอบ จะได้รับการลงทะเบียนเข้าใน course การสอบโดยอัตโนมัติ และต้องชำระค่าลงทะเบียน ภายใน 3 ม.ค. 2563

การเขียน และส่งผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ เพื่อการสมัครสอบวุฒิบัตร/หนังสือแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ปีการฝึกอบรม 2562

การอบรม EMS commander course สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2562

หลักสูตร EMS Medical Commander ของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน ได้จัดทำ course Core lecture และการลงทะเบียบน EMS director course สำหรับปีการศึกษา 2562 ในรูปแบบ Online

กำหนดการ

  • เปิด 16 กันยายน 2562 - 30 เมษายน 2563
  • ทำข้อสอบ EMS commander ภายใน 31 ม.ค. 2563
  • ทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ลักษณะของบทเรียน

เป็น Online lecture ทั้งหมด 12 หัวข้อ

ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ที่ ๖ / ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อแพทย์ที่ลงทะเบียนการรับวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรของแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ ๓ ๒๕๖๒ [updated 6 มิ.ย. 2562]