ประกาศวิทยาลัย

การอบรม EMS commander course สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2562

หลักสูตร EMS Medical Commander ของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน ได้จัดทำ course Core lecture และการลงทะเบียบน EMS director course สำหรับปีการศึกษา 2562 ในรูปแบบ Online

กำหนดการ

  • เปิด 16 กันยายน 2562 - 30 เมษายน 2563
  • ทำข้อสอบ EMS commander ภายใน 31 ม.ค. 2563
  • ทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ลักษณะของบทเรียน

เป็น Online lecture ทั้งหมด 12 หัวข้อ

Pages