TCEP Research online course for EP

ขั้นตอนลงทะเบียน และเข้าอบรม TCEP Research course for EP

การลงทะเบียนและสมัครเข้าอบรม

  1. login บัญชีผู้ใช้ Learn.logroll07.com
  2. ไปที่ TCEP Research course for EP > enrolment key: letsresearch

เนื้อหา และการประเมิน

เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่

ประกาศรับการเสนอชื่อเพื่อเข้าร่วม รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นและรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567

ประกาศรายชื่อแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ๒ ที่สอบผ่านภาคทฤษฎี ปีการสอบ ๒๕๖๗

ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้มีการประชุมเพื่อตัดสินผลสอบ ภาคทฤษฎี ประจำปีการสอบ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ นั้น
ทางคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้มีมติให้มีแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ๒ สอบผ่านการสอบ ภาคทฤษฎี จำนวน ๑๒๑ คน ดังรายละเอียดตามผนวกแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ประจำปีการฝึกอบรม 2566

กำหนดการหลักสูตรแพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2567

[PhEM Fellowship] ประกาศสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ อนุสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ปีการสอบ 2567

คู่มือการสอบภาคทฤษฎี ปีการสอบ 2567

Pages