การรับสมัครเพื่อขอรับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการฝึกอบรม 2567

กำหนดการ

วันที่ กำหนดการ
๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สมัครเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านที่เว็บไซต์แพทยสภา
๑ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ บันทึก แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลการสมัครที่ระบบสมัครแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

กำหนดการคัดเลือก

วันสอบคัดเลือก สถาบันรายงานผลการคัดเลือกให้วฉท. วันเลือกรอบถัดไป
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๖๖ ภายใน ๘ พฤศจิกายน ๖๖
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๖๖ ภายใน ๑๕ พฤศจิกายน ๖๖ วันที่ ๒๗ พ.ย. – ๑ ธ.ค. ๖๖
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๖๖ ภายใน ๑๕ ธันวาคม ๖๖