ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบภาคทฤษฎีเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการสอบ ๒๕๖๖

ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้มีการประชุมเพื่อตัดสินผลสอบภาคทฤษฎีเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการสอบ ๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น ทางคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินได้มีมติให้มีผู้สอบผ่านการสอบภาคทฤษฎีเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จำนวน ๑๒๑ คน ดังรายละเอียดตามผนวกแนบท้ายประกาศนี้