ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1

ตามที่แพทยสภากำหนดให้มีการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓คณะผู้บริหาร วฉท. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายนพ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กำหนดการรับสมัครและการคัดเลือกผู้สมัครเป็นแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ รอบที่ ๑