ขั้นตอนการสมัครเพื่อคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2563 รอบที่ 1 ครั้งที่ 2

Primary tabs

สำหรับผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับคัดเลือกในการคัดเลือกอันดับที่ 1 โดย อ้างอิงข้อมูลการสมัครชุดเดิม ที่เคยสมัครไว้ใน ครั้งที่ 1

ขั้นตอนการสมัคร เพื่อคัดเลือกครั้งที่ 2

  1. ตรวจสอบสถาบันที่เปิดรับ และจำนวนที่เปิดรับ และ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัคร รอบที่ 1 ครั้งที่ 2
  2. เข้าบันทึกข้อมูลที่ แบบฟอร์มสมัคร ครั้งที่ 2 โดยระบุสถาบันที่ต้องการ และ e-mail address (อ้างอิงข้อมูลชุดเดิม ไม่ต้อง upload เอกสารใหม่) ที่ใช้ในการส่งข้อมูลการสมัคร ในวันที่ 17-22 พ.ย. 2563
    • หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้บันทึกทำรายการใหม่
  3. ตรวจสอบรายการบันทึกที่ รายการบันทึกการสมัคร
  4. สัมภาษณ์รับการคัดเลือกในวันที่ 26 พ.ย. 2563

แจ้งปัญหา หรือสอบถามเพิ่มเติม ที่ webmaster@tcep.or.th

Attachment: