ขั้นตอนการสมัครเพื่อคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2563 รอบที่ 1

 1. กรอกใบสมัคร ที่เว็บแพทยสภา print และลงนาม
 2. โอนค่าธรรมเนียมการสมัครไปที่บัญชีวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน เก็บหลักฐานการโอนเงินเพื่อประกอบเอกสารการสมัคร
  • ค่าธรรมเนียมการสมัคร: 700 บาท + เศษสตางค์เท่ากับ 2 ตัวท้ายของเลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  • บัญชีธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี: “วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เพื่อ อฝส.” ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 142-0-25854-0
 3. บันทึกข้อมูล และ upload เอกสารการสมัคร ที่แบบฟอร์มรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2563 1 ต.ค. - 7 พ.ย. 2562
 4. เมื่อสมัครเรียบร้อย ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ หน้าตรวจสอบรายชื่อ
 5. การแก้ไขรายละเอียดการสมัคร
  • หากต้องการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลสมัคร ให้ทำการกรอกแบบฟอร์มใหม่ และแจ้งในช่องหมายเหตุว่า เป็นการแก้ไขข้อมูลเดิม การอ้างอิงจะใช้ข้อมูลล่าสุดที่มีการส่งเข้ามา
  • หลังหมดเขตแล้ว จะไม่สามารถแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลการสมัครได้
  • ข้อมูลการสมัคร จะถูกส่งให้สถาบันฝึกอบรมที่ผู้สมัครเลือกต่อไป
 6. ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารชุดจริงมาแสดง ที่สถาบันฝึกอบรม ในวันสัมภาษณ์คัดเลือก

หากพบปัญหาการใช้งานบนเว็บไซต์ ติดต่อ webmaster@tcep.or.th