การเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 

'ให้จัดตั้งวิทยาลัยขึ้นเป็นองค์กรในสังกัดแพทยสภา เรียกว่า "วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย" เรียกโดยย่อว่า "วฉท." และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "Thai College of Emergency Physicians" มีชื่อย่อว่า "TCEP" รวมทั้งให้มีเครื่องหมายวิทยาลัยและครุยวิทยฐานะสำหรับสมาชิกได้ตามระเบียบของวิทยาลัย... ' (หมวด ๑ ข้อ ๔) 'ให้มีคณะผู้บริหารคณะหนึ่ง เรียกว่า "คณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย" ประกอบด้วยผู้บริหารซึ่งเป็นสมาชิกสามัญที่มาจากการเลือกตั้งตามข้อ ๙ จำนวนไม่เกินสิบห้าคน โดยเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานประจำแห่งละไม่เกินหนึ่งคน' หมวด ๓ ข้อ ๙ 'ให้สมาชิกสามัญของวิทยาลัยเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้บริหารตามข้อ ๘ ' โดยสมาชิกสามัญแต่ละบุคคลมีสิทธิลงคะแนนให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ไม่เกินจำนวนผู้บริหารที่จะเลือกตั้งในวาระการเลือกตั้งนั้น ..

.. ให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดตามประกาศผลการเลือกตั้งซึ่งปฏิบัติงานประจำในสถานที่ที่แตกต่างกันเรียงลำดับลงมาจนรวมแล้วไม่เกินจำนวนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘ เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารในวาระการเลือกตั้งนั้น..' (หมวด ๓ ข้อ ๘)

'..ให้สมาชิกสามัญของวิทยาลัยเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้บริหารตามข้อ ๘ โดยสมาชิกสาม์อแต่ละบุคคลมีสิทธิลงคะแนนให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ไม่เกนิจำนวนผู้บริหารที่จะเลือกตั้งในวาระการเลือกตั้งนั้น..

..หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้บริหาร ให้เป็นไปตามที่คณะผู้จัดการเลือกตั้งประกาศกำหนด โดยอาจดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และคณะผู้จัดการเลือกตั้งอาจแต่งตั้งสมาชิกสามัญที่ไม่ได้สมัครรับเลือกตั้งในวาระถัดไปเป็นผู้ช่วยจัดการเลือกตั้งด้วยก็ได้..'

'..ในวาระเริ่มแรกยังมีให้นำความในข้อ ๙ วรรคสองมาใช้บังคับ แต่ให้มีคณะผู้จัดการเลือกตั้งจำนวนห้าคน ประกอบด้วย

(๑) นายแพทย์จิรพงษ์ ศุภเสาวภาคย์
(๒) พันโท นิติ เมธีศิริวัฒน์
(๓) พลอากาศตรี นิพนธ์ รุทธพิชัยรักษ์
(๔) แพทย์หญิงสาทริยา ตระกูลศรีชัย
(๕) แพทย์หญิงอภิชญา มั่นสมบูรณ์

.. ให้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งเพื่อให้มีคณะผู้บริหารในวาระเริ่มแรกให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ห้ามมิให้ผู้จัดการเลือกตั้งดังกล่าว สมัครรับเลือกตั้งในวาระเริ่มแรกนี้..' (หมวด ๕ บทเฉพาะกาล ข้อ ๑๕)