Course ฝึกอบรม

หลักสูตร Emergencies in medical toxicology (EMTox) สำหรับแพทย์ประจำบ้าน

หลักสูตร Emergencies in medical toxicology (EMTox) นี้ขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์คือ การแก้ไขและช่วยชีวิตฉุกเฉินเกี่ยวกับความเป็นพิษ จึงขอให้แพทย์ประจำบ้านเข้ารับการอบรมตามตารางดังนี้

Pages