หลักสูตร Emergencies in medical toxicology (EMTox) สำหรับแพทย์ประจำบ้าน

หลักสูตร Emergencies in medical toxicology (EMTox) นี้ขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์คือ การแก้ไขและช่วยชีวิตฉุกเฉินเกี่ยวกับความเป็นพิษ จึงขอให้แพทย์ประจำบ้านเข้ารับการอบรมตามตารางดังนี้

  • 26 – 30 มิถุนายน 2561 เปิดรับสมัครทางออนไลน์
  • 26 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2561 เรียนรู้บทเรียนทางช่องทางออนไลน์ จำนวน 11 หัวข้อ
  • 28 – 29 กรกฎาคม 2561 สอบข้อเขียนทางออนไลน์ รอบที่ 1 โดยผู้เรียนเข้าสอบทางออนไลน์ได้ตั้งแต่ 00 น 28 กรกฎาคม ถึง 23:59 น กรกฎาคม 2561
  • 2 สิงหาคม 2561 เข้าเรียนภาคปฏิบัติ ศูนย์ sim รพ.ตำรวจ รอบที่ 1 ผู้เรียนไม่เกินรอบละ 80 คน
  • 3 สิงหาคม 2561 เข้าเรียนภาคปฏิบัติ ศูนย์ sim รพ.ตำรวจ รอบที่ 2 ผู้เรียนไม่เกินรอบละ 80 คน

*** จ่ายค่าลงทะเบียน workshop เมื่อผ่านการทดสอบภาคทฤษฎี ในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2561 ทางบัญชี วิทยาลัยแพทย์ฉุุกเฉินแห่งประเทศไทย(บัญชีใหม่) บัญชี ธ.กรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์ เลขที่บัญชี 142-0-25853-2 ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท จุดทศนิยมเป็นเลข ว.สองเลขท้าย และทำสำเนาใบเสร็จมาแสดงวันเรียนปฏิบัติ

4 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไปเรียนรู้เพิ่มเติม ในอีก 2 หัวข้อ ทางสื่อออนไลน์ คือ หัวข้อ special population : pediatric และ Taxonology

เมื่อเรียนครบ จะสามารถ print ใบรับรองการผ่านอบรมหลักสูตร Emergencies in medical toxicology ได้

หากมีข้อสงสัย หรือ ต้องการติดต่อ ผู้ดูแลระบบ ติดต่อได้ที่

อ.เกษศิรินทร์ 0897707319 Email : kae.meawnum@gmail.com