งานนำเสนอผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการศึกษา 2560

กำหนดการนำเสนองานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2560: 12 ก.พ. 2561

แนวทางการนำเสนอผลงานวิจัย

 • นำเสนอเป็น ภาษาอังกฤษ
 • ไฟล์ที่ใช้นำเสนอ:
  • ต้องเป็น นามสกุล .pptx เท่านั้น
 • ระยะเวลานำเสนอ รวม 10 นาที แบ่งเป็น:
  • เวลานำเสนอ 8 นาที
  • เวลาซักถาม 2 นาที

ส่ง Abstract ภาษาอังกฤษ: 8 - 25 มกราคม 2561:

load slides ล่วงหน้า ภายใน 8 ก.พ. 2561

เพื่อเพิ่มความสะดวก และลดปัญหาความสับสนในวันนำเสนอ ขอความร่วมมือผู้นำเสนอส่ง slides ที่จะใช้นำเสนอล่วงหน้า:

 • ช่วงเวลา 8 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2561
 • แพทย์ประจำบ้านตรวจสอบ ชื่อ และลำดับการนำเสนอ ตรวจสอบรายชื่อผู้นำเสนอ และห้องที่นำเสนอ
 • แพทย์ประจำบ้าน ส่ง slides ที่จะใช้นำเสนอล่วงหน้า ที่แบบฟอร์ม Slide submission
  • เฉพาะไฟล์นามสกุล .pptx
  • ขนาดไม่เกิน 10 MB
  • ระบุชื่อไฟล์เป็น: ชื่อห้อง A-Eลำดับที่เป็นเลข 2 หลัก-ชื่อสถาบัน-ชื่อผู้นำเสนอ-หัวข้อ.pptx เช่น B06-Rajavithi-Jirapong-Ultrasound trauma.pptx

สถานที่

วัน เวลา งานนำเสนอ

 • 12 กุมภาพันธ์ 2561 08:30-16:30: งานนำเสนอผลงานวิจัย

** แก้ไข จุดลงทะเบียน เป็นจุด Front ชั้น 4 **

:เวลา กิจกรรม สถานที่
08:00 - 09:00 ลง​ทะเบียน​ และ​ load slides Front ชั้น 4
09:00 - 10:15 นำเสนอ​ผลงาน​วิจัย​ (1 - 11) ห้อง A-E
10:15 - 10:30 พัก Front ชั้น 4
10:30 - 12:00 นำเสนอ​ผลงาน​วิจัย​ (ต่อ)​ (1 - 11) ห้อง A-E
12:00 - 13:00 พักกลางวัน Front ชั้น 4
13:00​ - 15:00 นำเสนอ​ผลงาน​วิจัย​ (12​ - 22) ห้อง A-E
15:00 - 15:30 พัก Front ชั้น 4
15:30 - 16:00 ประกาศ​ผล​งานที่ได้รางวัล และมอบใบประกาศนียบัตร ห้อง A
16:00​ - 16:15 พิธี​ปิด ห้อง A

Links

Image: 
Presentation Room A
Presentation Room B-E