ประกาศรับสมัคร รอบที่ 2562-1

ตามที่แพทยสภากำหนดให้มีการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน ปฏิบัติงานเพื่อวการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม 2562 คณะผูบริหาร วฉท. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ให้กำหนดการรับสมัครและการคัดเลือกผู้สมัครเป็นแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉั้น ประจำปีการฝึกอบรม 2562 รอบที่ 1 ไว้ดังต่อไปนี้

ประกาศรับสมัครเพื่อขอรับคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน 2562-1

จำนวนตำแหน่งแพทย์ประจำบ้าน 2562

จำนวนผู้สมัคร

จำนวนผู้สมัคร
0