รายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิจัย ปีการศึกษา 2561

ห้อง ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่องผลงานวิจัย
A 1 ภัทรพร เมฆาวุฒิกุล การใช้ผลการตรวจโทรโปนิน ที ความไวสูงที่ 0 และ 1 ชั่วโมงเทียบกับวิธีแปลผลตรวจที่ 0 และ 3 ชั่วโมง เพื่อช่วยวินิจฉัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในห้องฉุกเฉิน
A 2 ณัฐชัย กิตติพศ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจห้องบนสั่นพริ้วร่วมกับภาวะหัวใจเต้นเร็ว ในโรงพยาบาลราชวิถี
A 3 ภวินท์ ฟู่เจริญ การค้นหาปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด ST-Segment Elevation Myocardial Infarction (STEMI) ที่มาห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ได้รับการส่งตัวไปโรงพยาบาลที่สามารถเปิดขยายหลอดเลือดหัวใจล่าช้ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
A 4 สุภัทรา อินทร์อยู่ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาตั้งแต่เกิดอาการจนมาถึงโรงพยาบาลล่าช้า ในผู้ป่วย Acute ST elevation myocardial infarction ที่มารับการรักษา ณ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
A 5 ณัฐนิช นทเกล้า การศึกษาเปรียบเทียบอัลกอริทึ่มโทรโปนินความไวสูง 0/1 และ 0/3 ชั่วโมง ในการวินิจฉัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดส่วนเอสทีไม่ยกว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่
A 6 ธนัญชนก นวลนาค การเพิ่มคุณภาพของการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉินโดยการใช้เครื่องมือรายงานประสิทธิภาพการกดหน้าอกผ่านภาพและเสียงขณะปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ
A 7 จริยา ภูดิศชินภัทร ผลการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานต่อทัศนคติความมั่นใจและความรู้ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่หนึ่ง
A 8 ธีรวุฒิ ภักดิ์แจ่มใส ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการให้ยา Epinephrine และผลลัพธ์ในผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
A 9 ทศพล เอิ้อมสราญวรกุล ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการกู้ชีพขั้นสูงที่ห้องฉุกเฉินและผลลัพธ์ของผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น
A 10 เพชรรัตน์ อมรสันต์ การศึกษาหาความหนาของทรวงอกของกลุ่มประชากรไทยเพื่อนำไปเปรียบเทียบความลึกในการกดหน้าอกกู้ชีพ
A 11 พัชราภรณ์ คล่องแคล่ว ความสามารถ (ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ) ในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่ของเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา
A 12 บัญจพารัตน์ แซ่ลิ้ม การใช้ระดับแลคเตทในเลือดเพื่อพยากรณ์การกลับมาของระบบไหลเวียนโลหิต ในผู้ป่วยที่เกิดภาวะหัวใจหยุดนอกโรงพยาบาล ที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
A 13 ดุษฎี ชีวินกฤตย์กุล การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 3 ยี่ห้อในกลุ่มประชาชนทั่วไป
A 14 สรณ สุทธิวานิช ความชุกของภาวะเลือดเป็นกรดจากการตรวจวิเคราะห์แก้สในเลือดผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุด ณ ห้องฉุกเฉิน
A 15 สุนทรา บุญชู ความรู้และทักษะการใช้ระบบกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติในเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ก่อนและหลังอบรมการช่วยชีวิตพื้นฐานในพยาบาลห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
A 16 ภคพล เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ การศึกษาหาความลึกที่เหมาะสมของการกดหน้าอกในประชากรไทย โดยการประเมินผลจากเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทรวงอก
A 17 นวลไหม เอ่งฉ้วน การศึกษาความรู้และทัศนคติต่อการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในครูผู้สอนโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลจังหวัดกระบี่ โดยการใช้สื่อการนำเสนอ
A 18 รัฐพล จันทรสม คุณภาพของการกดหน้าอกเพื่อช่วยฟื้นคืนชีพ เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ผ่านการอบรมโดยการดูวิดีทัศน์ กับกลุ่มที่ผ่านการอบรมการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
A 19 นิสาชล แซ่เล้า ความแม่นยำของค่าแรงดันย่อยของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเส้นเลือดดำในการทำนายแนวโน้มการกลับมาเต้นของหัวใจ
A 20 ศิริลักขณา รูขะจี ปัจจัยที่มีผลต่อต่อการรอดชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแก่น
A 21 กัญญาณัฐ กลิ่นหอมโสภณ การศึกษาผลของกระดานรองหลังต่อความลึกของการกดหน้าอกในหุ่นจำลอง
A 22 เอกชัย เชิงชุมพิทักษ์ การประเมินความถูกต้องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของบุคคลทั่วไปจากคำสั่งแนะนำทางโทรศัพท์ระหว่างรอหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ในผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล
B 1 วิสาข์ พีระพัฒนโภคิน การศึกษาความชุกของการสั่งจ่ายยาที่มีแนวโนมจะเกิดปฏิกิริยาระหว่างยากับยาต้านเกร็ดเลือดและยาต้านการแข็งตัวของเลือดในผู้ป่วยโรคหัวใจ ณ ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
B 2 จักรพันธ์ ธรรมเมธากาญจน์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมาตรวจซ้ำภายใน 48 ชม ของผู้ป่วยปวดท้องหลังจากจำหน่ายออกจากห้องฉุกเฉิน
B 3 วรรณประภา มณีกัญญ์ ผู้ป่วยสูงอายุไทยที่เข้ารับบริการในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
B 4 รัตน์กมล เรืองใสส่อง ความชุก การรักษา และผลการรักษาของโรคความดันโลหิตสูงวิกฤตชนิดเร่งด่วนในผู้ป่วยไทย
B 5 นวัสน์ หิรัณย์จิรากร การเกิดเป็นซ้ำของแอนาฟิแลกซิสโดยไม่ได้รับสิ่งกระตุ้นซ้ำ ในผู้ป่วยแผนกฉุกเฉินคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
B 6 จิราภา ทองผิว การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบาดเจ็บรุนแรง ในผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจักรยานที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
B 7 อิทธิชัย หังสพฤกษ์ อัตราการเกิดคะแนน EDAC น้อยกว่า 16 คะแนน ในผู้ป่วยที่มาด้วยอาการเจ็บหรือ แน่นหน้าอกร่วมกับคลื่นไฟฟ้าหัวใจไม่มีรูปแบบการขาดเลือด และผลโทรโปนินที ที่ 0 และ 1 ชั่วโมง เป็นลบ
B 8 รชยา อังคพินิจ อัตราการเกิดภาวะความเจ็บป่วยเนื่องจากความร้อนจากการออกกําลังในพลทหารของกองทัพอากาศ ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
B 9 กฤตานน ทัฬหกุล ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนต้นโดยเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด เอและบี ในแผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลตํารวจ
B 10 ชนิดา ศักดิ์เพชร การศึกษาเรื่องความชุกของผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาด้วยอาการปวดท้องเฉียบพลัน และได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ณ ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเลิดสิน
B 11 วิมลมาศ อยู่ยรรยง การศึกษาอัตราการเสียชีวิตที่ 30 วัน ในผู้ป่วย sepsis ของ qSOFA เปรียบเทียบกับ SIRS ในการคัดกรองผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน
B 12 ธวัชชัย ลีลาวิทยานนท์ ผลการช่วยชีวิตผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลที่ห้องฉุกเฉินก่อนและหลังการใช้แนวทางการช่วยฟื้นคืนชีพปี 2015
B 13 จิระพงศ์ รุจิราพรพงศ์ การศึกษาประสิทธิภาพยาปฏิชีวนะในบาดแผลสุนัขกัดที่มีความเสี่ยงต่ำ
B 14 ศุภวัฒน์ วัฒนกุลวิวัฒน์ การเปรียบเทียบความสามารถในการทำนายอัตราการตายและการเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤต ของqSOFA score, SOFA, APACHEII, MEDSในผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ณ ห้องฉุกเฉิน รพ.พระมงกุฎเกล้า
B 15 ประติภา อารมณ์รัตน์ ความสัมพันธ์ระหวางปริมาตรม้ามและปริมาณเกล็ดเลือดในผู้ป่วยไข้เลือดออก
B 16 พิมล บูรณะอมร การศึกษาความไวและความจำเพาะของโพรแคลซิโทนิน สำหรับเกณฑ์การวินิจฉัยใหม่ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ พ.ศ. 2559 ในห้องฉุกเฉิน
B 17 ณหทัย จงประสิทธิ์กุล ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้ป่วยห้องฉุกเฉินและการตรวจพบภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต
B 18 จารุวัฒน์ สำลีพันธ์ การศึกษาภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี
B 19 ปภาวดี แจ้งสุทธิวรวัฒน์ ความถูกต้องในการวินิจฉัยภาวะติดเชื้อโดยใช้ qSOFA SCORE เปรียบเทียบกับ SIRS ในผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉิน
B 20 ศิวัชญ์ ต้อยมาเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างการกำจัดแลคเตตกับอัตราการเสียชีวิตในกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด
B 21 เมธิตา อิทธิสัญญากร การศึกษาความชุกโรคติดเชื้อของผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการแผนกฉุกเฉิน ในประเทศรายได้ระดับกลาง
B 22 กานต์ สุทธาพานิช ค่าสารแลคเตทในเลือดดําแรกเริ่มที่แผนกฉุกเฉินกับการพยาการณ์การตายในผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง
C 1 เทนซิน ทอแซม การทดลองแบบสุ่มและการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลของเครื่องมือแปลผลเลือด "ไอสแตท" ในการลดระยะเวลาตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลถึงเวลาที่แพทย์ตัดสินใจให้การรักษาในผู้ป่วยที่ถูกคัดแยกอยู่ในระดับรีบด่วน
C 2 ณัชชา ชัยศุภมงคลลาภ การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความล่าช้าในการใช้สายสวนหลอดเลือดหัวใจเพื่อขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูนหรือขดลวดในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดส่วนเอสทียกที่มาที่แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
C 3 ยุวลักษณ์ บุตรศรี การใช้ Modified Early Warning Score (MEWS) ในการประเมินผู้ป่วยในห้องฉุกเฉินเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการส่งต่อผู้ป่วย (Disposition) จากห้องฉุกเฉินไปยังห้องสังเกตอาการ โดยพิจารณาจากความต้องการการช่วยเหลือชีวิต (Life Saving Intervention)
C 4 ชญาณี เก้าเอี้ยน เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจและความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการใช้แผ่นพับให้ความรู้เรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล
C 5 ชนัดดา งามไพบูลย์สมบัติ ผลของแนวทางการจัดการความปวดเฉียบพลัน ณ ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลรามาธิบดี
C 6 นภัส ลาวัณย์ทักษิณ การศึกษาระยะเวลาการรอคอยในห้องฉุกเฉินภายหลังการปรับวิธีจัดระดับความรุนแรงของผู้ป่วยภายในห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี
C 7 จันทิมา โอภาวัฒนสิน การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการคัดแยกผู้ป่วยต่ำกว่าระดับจริง ในกลุ่มผู้ป่วย ESI ระดับ 3-5 ที่รับบริการที่คลินิกดาวเหลือง โรงพยาบาลรามาธิบดี
C 8 อังกฤช พิชญังกูร การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะหัวใจหยุดในกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน และผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรงในห้องฉุกเฉิน
C 9 นุรไอนี อาแว ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันแบบทะลุในผู้สูงอายุที่แผนกฉุกเฉิน
C 10 ณัฐภัทร เสรีวิวัฒนา ความแม่นยำในการคัดแยกผู้ป่วยของพยาบาลแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์
C 11 ชารียา ธเนศานนท์ การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ National Early Warning Score ในการประเมินผุ้ป่วยในแผนกอุบัติฉุกเฉินโรงพยาบาลตำรวจ
C 12 ณัฎฐ์ จักรขจรวัฒน์ การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการริเริ่มการนำวิธีการใส่ท่อช่วยหายใจชนิดรวดเร็วโดยใช้ยานำสลบและยาคลายกล้ามเนื้อ มาใช้ในห้องฉุกเฉิน
C 13 รสกร คล้ายอ่างทอง ประสิทธิภาพของไดอะซีแพมเมื่อเทียบกับยาหลอกในการช่วยลดความดันโลหิต เมื่อให้ร่วมกับยาลดความดัน ในผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเร่งด่วน
C 14 จิตรลดา รุจิราภิลักษณ์ ลักษณะผู้ป่วยเจ็บป่วยคัดกรองระดับ 3 ที่เสียชีวิตหลังเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในจากแผนกฉุกเฉิน
C 15 พดด้วง กิตติแสงธรรม ความสัมพันธ์ของระยะเวลาในการอยู่ในห้องฉุกเฉินและอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
C 16 ลักษณาวดี นิติวัฒนา การศึกษาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในการการเสียชีวิตแบบป้องกันได้ของผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
C 17 จุฑามาศ ไพรวัลย์ ระยะเวลาการให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยสมองขาดเลือดเฉียบพลัน แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
C 18 อรชพรรนฐ์ สมฤาแสน การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดภาวะความแออัดในห้องฉุกเฉินกับอัตราการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นของผู้ป่วยในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
C 19 ภัทรพล อินบรรเลง ความแม่นยำของผลทางห้องปฏิบัติการในตัวอย่างเลือดที่เก็บล่วงหน้าจากโรงพยาบาลชุมชนเปรียบเทียบกับตัวอย่างเลือดซึ่งเก็บภายหลังที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง
C 20 ถาม์พร ทองพรรณ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาการรับบริการในห้องฉุกเฉิน นานกว่า ๘ ชั่วโมงของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
C 21 ชลิตพล งามเบญจวงศ์ งานวิจัยศึกษาเปรียบเทียบความสอดคล้องในการคัดกรองผู้ป่วยระหว่างพยาบาลคัดกรองและแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ด้วยระบบ Emergency Severity Index (ESI) ที่โรงพยาบาลตำรวจ
C 22 สุธี คงเกียรติไพบูลย์ การศึกษาผลของการปฏิบัติตามแนวทางการรักษาภาวะติดเชื้อและอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด
D 1 ชนกานต์ ภิริยะกากูล ความสัมพันธ์ของการเกิด QTc interval prolongation กับภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้ารับการรักษา ณ ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
D 2 กรกฤต สุวรรณธีรางกูร ความชุกของเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บนพื้นผิววัตถุในห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
D 3 ธนิตาวดี เชื้อโชติ การศึกษาเปรียบเทียบค่าการพยากรณ์ในผู้ป่วยโรคเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถีระหว่างค่าพยากรณ์ Glasgow- Blatchford และ Complete Rockall score
D 4 เอม สิรวราภรณ์ อัตราการเกิดสมองบาดเจ็บที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด และปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดความผิดปกติของเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองในผู้สูงอายุที่ได้รับบาดเจ็บศีรษะชนิดไม่รุนแรง
D 5 อภิชญา สุขประเสริฐ ความสามารถในการพยากรณ์โรคของ FOUR score ในผู้ป่วยที่มาที่ห้องฉุกเฉินด้วยอาการซึมเฉียบพลัน
D 6 สุขสันต์ คำนวณศิลป์ ลักษณะของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มาโรงพยาบาลภายใน 270 นาที แต่ไม่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด; การศึกษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
D 7 พงศกร ฉ่ำพึ่ง อัตราการมาโรงพยาบาลช้าและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความล่าช้าในการเข้ารับบริการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันในโรงพยาบาลราชวิถี
D 8 ฐิติ ตั้งลิตานนท์ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดทุพลภาพ ของผู้ป่วยเลือดออกในสมองชนิดเกิดขึ้นเองที่โรงพยาบาลราชวิถี
D 9 เกษม สุนันท์ศิริกูล ผลของการควบคุมความดันโลหิตแบบเข้มงวดในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก
D 10 ภูดิศ บัวประเสริฐ การศึกษาไปข้างหน้าเรื่องความชุกและปัจจัยเสี่ยงของภาวะขาดน้ำในผู้ป่วยสูงอายุชาวไทยของแผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
D 11 ชัชวาลย์ เอื้อจารุพร การเปรียบเทียบความถูกต้องในการวัดความรู้ทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินระหว่างการใช้อินเทอร์เน็ตกับตำราการแพทย์มาตรฐานในนักศึกษาแพทย์เวชปฏิบัติ
D 12 จุฑามาศ พันธุยศยรรยง ยาที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกินค่าเป้าหมายของการรักษาในผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟาริน ณ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
D 13 สุจินดา สามารถ การทดสอบประสิทธิภาพของ Modified STONE score ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดสีข้างในห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี
D 14 อภิญญา เสาวลักษณ์สกุล อัตราการรอดชีวิตและคะแนนประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองของผู้ที่ได้รับการรักษาแบบประคับประคองเมื่อเข้ารักษาในห้องฉุกเฉิน
D 15 มัณธนี จันทพัฒน์ ปัจจัยที่มีผลต่อการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ที่ได้รับการรักษาโดยการนอนโรงพยาบาลราชวิถี
D 16 ฉัตรนภา จำปาหอม เปรียบเทียบอาการ และวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยในระหว่างการเกิดอาการกำเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกับปอดติดเชื้อในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในโรงพยาบาลราชวิถี
D 17 อมรเกียรติ ภูมิอัครโภคิน ปริมาณรังสีที่บุคลากรทางการแพทย์ได้รับจากการทำงานในห้องช่วยชีวิตฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
D 18 ภรภัทร ฉิมประเสริฐ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับคุณภาพชีวิตของแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
D 19 พฤกษ์ หินหุ้มเพ็ชร การเปรียบเทียบระดับแลคเตทในเลือดระหว่างการใช้สายรัด และการไม่ใช้สายรัด
D 20 สมประสงค์ เกียรติวัฒนชัย การศึกษาอัตราความถูกต้องของการระบุตำแหน่งเส้นเลือดแดงที่ข้อมือ ภายหลังการอบรมเรื่องการระบุตำแหน่งเส้นเลือดแดงโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงเป็นสื่อการสอนในนักเรียนแพทย์
D 21 น้ำทิพย์ สังสันไทย ลักษณะที่พบจากอัลตราซาวด์ข้างเตียงผู้ป่วย ในโรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอดในห้องฉุกเฉิน
D 22 บัณฑวิช สุดสงวน การตรวจอัลตราซาวด์เพื่อการวินิจฉัยสาเหตุของอาการเหนื่อยฉับพลันในผู้ป่วยฉุกเฉิน
E 1 พาขวัญ ปิตานุเคราะห์ การศึกษาเปรียบเทียบตำแหน่งและท่าทางที่เหมาะสมสำหรับการใส่ท่อช่วยหายใจนอกโรงพยาบาล
E 2 ปัทมาภรณ์ พุทธาภิบาล เปรียบเทียบอัตราการนอนโรงพยาบาลระหว่างการใช้เครื่องช่วยหายใจโดยใช้หน้ากากและการรักษาด้วยยาแบบมาตรฐานในผู้ป่วยโรคหอบหืดที่มีอาการหอบเฉียบพลัน ณ ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
E 3 วลัยลักษณ์ สายธนู ภาวะไม่พึงประสงค์ในผู้ป่วยอุบัติเหตุที่ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจระหว่างส่งต่อโรงพยาบาล
E 4 ภาณุพันธุ์ สุวรรณวงศ์ ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใส่ท่อช่วยหายใจด้วยวิธีการ Rapid Sequence Intubation ที่ห้องฉุกเฉิน วิเคราะห์ด้วย Propensity Score
E 5 ณัชพล สินว์สุวรรณ การสำรวจความคิดเห็นของผู้ป่วยสูงอายุชาวไทยเปรียบเทียบกับผู้ป่วยในวัยทำงานที่มาห้องฉุกเฉิน ในการเตรียมความพร้อมต่อการเกิดภาวะภัยพิบัติ
E 6 จิรายุ จันทนาโกเมษ การประเมินการดูแลรักษาเบื้องต้นของผู้ป่วยที่เรียกใช้บริการของระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อนำส่งโรงพยาบาลศิริราช
E 7 ก่องกาญจน์ สุดสวาท การเปรียบเทียบอัตราความสำเร็จของการใส่ท่อช่วยหายใจบนพื้นราบกับระดับเปลระหว่างสถานการณ์จำลองการช่วยชีวิตผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล
E 8 กันต์กนก ปิยะธรรม ผลของการใสท่อช่วยหายใจนอกโรงพยาบาลในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะระดับปานกลางถึงรุนแรง
E 9 นัฐพงษ์ บุญภิละ ศึกษาเปรียบเทียบความถูกต้องการใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติในนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานระหว่างกลุ่มที่ถูกสอนและกลุ่มที่อ่านคู่มืออย่างเดียวภายใต้สถานการณ์จำลอง
E 10 เปรียบดาว เพชรรัตน์ การศึกษาเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการทางการแพทย์ ภายใต้การควบคุมดูแลของโรงพยาบาลและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
E 11 ณัฐพล สัตย์ซื่อ การศึกษาการใช้กระดานรองหลังในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
E 12 ชิตินทร บุญสุขจิตเสรี ประสิทธิภาพของการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บในห้วงก่อนถึงโรงพยาบาลสำหรับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.)
E 13 อรฉัตร ศิลานุวัฒน์ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการรอดชีวิตและภาวะแทรกซ้อนในผู้บาดเจ็บหนักกับระยะเวลาที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุของศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินพระมงกุฎเกล้า
E 14 พีรวิชญ์ จีรทีปตานนท์ ลักษณะและผลทางคลินิก ของพิษจากเห็ดที่สัมพันธ์กับภาวะกล้ามเนื้อลายสลาย
E 15 ณัฐยา พรมวัง ระยะเวลาหลังถูกงูกะปะกัดจนตรวจพบความผิดปกติของค่าการแข็งตัวของเลือด ในผู้ป่วยโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
E 16 สุทธิศักดิ์ วัฒนสารสมบูรณ์ การใช้ประโยชน์จากช่วงคิวทีที่ถูกปรับแก้ด้วยวิธีของราวตะฮารยูเพื่อทำนายการเกิดภาวะทอร์ซาดส์เดอ ปัวส์จากยา
E 17 พัทนียา บุตรอ่อน ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะหายใจล้มเหลวของผู้ป่วยที่ถูกงูที่มีพิษต่อระบบประสาทกัดในโรงพยาบาลขอนแก่น
E 18 ประสาน เปี่ยมอนันต์ การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพบการบาดเจ็บในช่องท้องจาก routine initial abdominal CT scan ในผู้ป่วย severe head injury ที่ห้องฉุกเฉิน
E 19 กมลพรรณ ถิระพงษ์ การทดสอบความแม่นยาของ Mild Traumatic Brain Injury risk score (MTBI) ในการทำนายการเกิดเลือดออกในสมองของผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะเล็กน้อย
E 20 พิมลพร กมลศรี ความหนาผนังทรวงอกโดยเฉลี่ยตำแหน่งเจาะระบายลมจากเยื่อหุ้มปอดในผู้ป่วยไทย
E 21 ธันยพร ตั้งตรงจิตร การศึกษาการเคลื่อนของกระดูกสันหลังส่วนคอระหว่างการเปิดทางเดินหายใจด้วยมือโดยการดึงขากรรไกรล่างจากทางด้านหน้า และการดันขากรรไกรล่างจากทางด้านหลัง ร่วมกับการประคองศีรษะและคอด้ วยมือ โดยใช้การถ่ายภาพรังสีกระดูกสันหลังส่วนคอด้ านข้าง
E 22 สมมิตรี อ่อนละมัย ปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิตในผู้ป่วยอุบัติเหตุที่มีค่าโอกาสในการรอดชีวิต มากกว่าหรือเท่ากับ 0.75 ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า