การปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ปีการฝึกอบรม 2563

เนื้อหาการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินชั้นปีที่ 1 ปีการฝึกอบรม 2563 ในรูปแบบ online

ประกอบด้วย:

  1. วิดีโอ แนะนำวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (TCEP)
  2. วิดีโอ การฝึกอบรมและสอบวุฒิบัตรความรู้ความชำนาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
  3. วิดีโอ การใช้งาน TCEP application