ประกาศปรับโครงสร้างเว็บไซต์วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย และคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ

ประกาศปรับโครงสร้างเว็บไซต์วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย และเว็บไซต์คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดย:

  • เปิดเว็บไซต์วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยใหม่ โดยอยู่ที่ http://www.tceps.org ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
  • เว็บไซต์วิทยาลัยฯเดิม https://tcep.or.th จะเปลี่ยนเป็นเว็บไซต์ของ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉูกเฉิน

ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป