ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดทำวารสาร Thai Journal of Emergency Medicine

ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยที่ ๖ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานวารสารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (วฉท.) Thai Journal of Emergency MedicineOfficial Publication of the Thai College of Emergency Physicians

อาศัยความตามข้อ ๑๑(๒) แห่งข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วย วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๙ สภาวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ กำหนดให้มีการจัดทำวารสารแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย รวมทั้งแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับดังกล่าวและตามที่คณะผู้บริหารมอบหมาย มีรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ให้ประธานและเลขานุการร่วมกันกำหนดการประชุมคณะทำงานแต่ละคณะ รวมทั้งให้ประธานหรือเลขานุการลงนามในหนังสือเชิญประชุมคณะทำงานดังกล่าว และให้คณะทำงานแต่ละคณะจัดทำโครงการเสนอของบประมาณในการดำเนินการต่อสภาวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พลอากาศตรี(นายแพทย์เฉลิมพร บุญสิริ) ประธานวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ผู้ประกาศ

การส่งบทความเนื่องจาก อยู่ในช่วงทดสอบการใช้ website วฉท จึงขอให้ผู้ที่ต้องการส่งบทความวิชาการลงวารสาร ส่งตรงทาง email ethaijournal@gmail.com โดยแบ่งแยกเป็น 4 file คือ

  1. Cover letter ที่มีรายละเอียด ผู้นิพนธ์
  2. Abstract และ Manuscript ที่ไม่มีการใส่ชื่อหรือสถาบันของผู้นิพนธ์
  3. แยก file ตารางและรูปภาพ