Update!!! คู่มือการสอบภาคทฤษฎี ปี 60

เรียน แพทย์ประจำบ้านที่เข้าสอบภาคทฤษฎีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ ขอส่งเอกสารคู่มือสอบล่าสุดที่ผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการเมื่อวันที่ 29 พค 60