คู่มือแนะนำการสอบภาคปฏิบัติ สำหรับผู้เข้าสอบเพื่อวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการสอบ 2561

คู่มือแนะนำการสอบภาคปฏิบัติเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการสอบ ๒๕๖๑

การสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์

ผู้มีสิทธิเข้าสอบ: ผู้ผ่านการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินครบถ้วนและสถาบันฝึกอบรมอนุมัติให้เข้าสอบ หรือมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๑.๑๓ (๓) แห่งเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑

กำหนดการสอบในวันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แบ่งการสอบเป็น ๒ กลุ่มสลับกัน

การสอบภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และการสอบภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

กลุ่ม ก. การทดสอบทักษะทางคลินิกและหัตถการ (Objective Structured Clinical Examination :OSCE) กำหนดให้มีข้อสอบ ๘ ข้อ ๆ ละ ๘ นาที คิดคะแนนร้อยละ ๔๐ และการสอบสัมภาษณ์ กำหนดให้มีข้อสอบสอบ ๔ ข้อ ๆ ละ ๘ นาที คิดคะแนนร้อยละ ๒๐ (มีสถานีพักระหว่างข้อตามความเหมาะสม)

กลุ่ม ข. การทดสอบทักษะทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Examination: LAB) กำหนดให้มีข้อสอบ ๑๕ ข้อ ๆ ละ ๕ นาที คิดคะแนนร้อยละ ๓๐ (มีสถานีพักระหว่างข้อตามความเหมาะสม) คะแนนสอบจะนำมาคิดรวมกับคะแนนรายงานการวิจัย อีกร้อยละ ๑๐

สนามสอบมี ๒ แห่ง ดังต่อไปนี้

  1. สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้ผู้เข้าสอบรายงานตัวที่ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น ๖
  2. สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ผู้เข้าสอบรายงานตัวที่ ห้อง ๓๐๑ ชั้น ๓ อาคารราชสุดา

ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าสอบรายงานตัว ณ สนามสอบที่กำหนดตามผนวก ง. ก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น.