การขอสอบภาคทฤษฎี เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2561

  • โอนเงินค่าสมัคร: บัญชีธนาคารทหารไทย: บัญชีออมทรัพย์, ชื่อบัญชี: วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย, เลขบัญชี: 038-7-34345-2
  • กรอกข้อมูล และส่งหลักฐาน แบบฟอร์มสมัครสอบ