เรื่อง ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

อ้างถึง

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่างๆ ประจำปี 2561

ตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้มีการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนกรกฎาคม ของทุกปี โดยให้ผู้ประสงค์จะเข้าสอบยื่นคำขอสมัครสอบฯ และเอกสารต่าง ๆ พร้อมทั้งเงิน ค่าสมัครสอบตามประกาศนี้ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ตามที่ราชวิทยาลัยต่างๆ กำหนดดังนี้

๑. สถาบันฝึกอบรม/สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อการสอบหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตร ส่งรายชื่อแพทย์ผู้มีสิทธิสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตร พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปยังราชวิทยาลัยที่กำกับดูแลการฝึกอบรมสาขานั้นๆ

๒. ให้ผู้มีสิทธิสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ตามข้อ๑ กรอกข้อมูลในแบบคำขอสมัครสอบที่ website: www.tmc.or.th/tcgme หรือตามที่ราชวิทยาลัยนั้นๆ กำหนด แล้วยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบในวันที่ ๑๖ มีนาคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สถานที่หรือตามที่ราชวิทยาลัยซึ่งกำกับดูแลการฝึกอบรมและสอบสาขา/อนุสาขาต่างๆ กำหนดดังต่อไปนี้

การชำระค่าธรรมเนียม

  1. โอเข้าบัญชีธนาคาร ทหารไทย ชื่อ บัญชีวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เลขบัญชี 038-7-34345-2

  2. เก็บหลักฐานการโอนเงินแนบมาในใบคำขอสอบ