การสอบภาคทฤษฎี เพื่อวุฒิบัตรฯ ประจำปีการฝึกอบรม 2561