อำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ

หมวด ๓ การบริหารวิทยาลัย ข้อ ๑๑ '..ให้คณะผู้บริหารมีหน้าที่บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และหน้าที่ของการจัดตั้งวิทยาลัยตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินกิจการและบริหารงานทั่วไปของวิทยาลัย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่ต่างๆของวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้
(๒) จัดให้มีการประชุมใหญ่สมาชิกสามัญประจำปี
(๓) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะทำงานเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับนี้หรือตามที่คณะผู้บริหารมอบหมาย รวมทั้งช่วยดำเนินกิจกรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
(๔) ออกระเบียบของวิทยาลัยว่าด้วย
ก. การเข้าเป็นสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ สิทธิและหน้าที่สมาชิก
ข. การงบประมาณ การรับ การจ่าย การรักษา และการจัดหาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของวิทยาลัย
ค. ค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุงวิทยาลัย และค่าธรรมเนียมอื่น
ง. การประชุมต่างๆของวิทยาลัย
จ. การอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่อยู่ในวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของวิทยาลัย
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามที่แพทยสภามอบหมาย
ทั้งนี้ การออกระเบียบหรืญการดำเนินการใดของวิทยาลัยต้องไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมและข้อบังคับแพทยสภา โดยนำความตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการประชุมคณะอนุกรรมการมาใช้บังคับในการประชุมคณะผู้บริหารโดยอนุโลม และเมื่อได้ออกระเบียบใดตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะผู้บริหารเสนอระเบียบดังกล่าวต่อคณะกรรมการแพทยสภาเพื่อทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้ระเบียบดังกล่าว..'