TCEP Resuscitative procedure course ปีการฝึกอบรม 2561

ลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัคร Resuscitative procedures course

  1. เลือกรอบที่ต้องการลงทะเบียน โดยกดไปตามลิงก์ด้านล่างของแต่ละรอบ โดยแต่ละรอบจะมีการจำกัดผู้เรียนอยู่ที่ 45 คน หากเต็มแล้วระบบจะไม่สามารถลงทำการลงทะเบียนเพิ่มได้ ให้ท่านเลือกรอบที่ต้องการต่อไป
  2. เตรียมไฟล์หลักฐานการโอนค่าใช้จ่าย เพื่อแนบเข้าไปกับข้อมูลอื่น
  3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  4. กด submit