กำหนดการ และขั้นตอนการสอบ Comprehensive Life Support สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 พ.ศ. 2561

กำหนดการลงทะเบียนสมัครสอบ

ในช่วงวันที่ 25 กันยายน – 1 ตุลาคม 2561

กำหนดการสอบ

วันสอบ

  1. ศุกร์ 26 ตุลาคม 2561 (สถานที่ โรงพยาบาลศิริราช)
  2. เสาร์ 10 พฤศจิกายน 2561 (สถานที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ)
  3. จันทร์ 3 ธันวาคม 2561 (สถานที่ โรงพยาบาลศิริราช)

ขั้นตอนการลงทะเบียน และสอบ comprehensive life support 2018

  1. เข้าระบบ learn.logroll07.com ด้วยการ login หรือลงทะเบียน ถ้ายังไม่มีบัญชีผู้ใช้
  2. ไปที่ TCEP Comprehensive life support course
  3. ใส่รหัส "tcepcompre001" ในช่อง Self enrolment แล้วกดปุ่ม Enrol me
  4. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการสอบภายใน 25 กันยายน 08:00 - 1 ตุลาคม 2561 16:00 โดยไปที่ เลือกช่วงเวลาสอบ โดยในแต่ละวันสามารถรับผู้มีสิทธิสอบได้ 42 คน (โดยพิจารณาผู้ที่ลงทะเบียนเลือกก่อน) กดปุ่ม Become member of เพื่อเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ แล้วกดปุ่มยืนยัน Become the member of ... อีกครั้ง
  5. ส่งรายละเอียด และหลักฐานการโอนเงิน เมื่อส่งแล้วจะมี e-mail ยืนยันกลับไป
  6. เข้าสอบตามช่วงเวลาที่ระบุ

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนสมัครสอบครั้งละ 2,500 บาทถ้วน (โอนเงินเข้าบัญชี “วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เพื่อ อฝส.” ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 142-0-25854-0)

การจัดสอบ

จัดสอบเป็นสถานีสอบ จำนวน 5 สถานี มีสถานีพัก 1 สถานี โดยใช้หุ่นจำลองทางการแพทย์หรือผู้ป่วยสมมติ จำลองสถานการณ์การกู้ชีพขั้นสูงในลักษณะผสมผสาน เช่น การกู้ชีพขั้นสูงทางหัวใจ (advanced cardiac life support) การกู้ชีพขั้นสูงในเด็ก (pediatrics advanced life support) การกู้ชีพในทารกแรกเกิด (neonatal resuscitation) การกู้ชีพขั้นสูงในผู้ป่วยอุบัติเหตุ (advanced trauma life support) ภาวะฉุกเฉินทางพิษวิทยา (emergency in medical toxicology) การดูแลผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล (pre-hospital care and EMS system) การจัดการภัยพิบัติ (disaster life support) และเวชหัตถการกู้ชีพขั้นสูง (resuscitative procedure) ใช้เวลาสอบสถานีละ 15 นาที ผู้เข้าสอบต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีม ในการกู้ชีพนั้นๆ โดยในแต่ละสถานีจะมีกรรมการคุมสอบสถานีละ 2 คน

การตัดสินผลสอบ

ใช้เกณฑ์ผ่านอย่างน้อย 4 ข้อใน 5 ข้อ โดยแต่ละข้อคิดตามเกณฑ์ผ่านที่กำหนดไว้ (minimal passing level) และต้องไม่มีการปฏิบัติที่ผิดพลาดรุนแรง (critical error) เกิดขึ้น ทั้งนี้การตัดสินผลการสอบของกรรมการคุมสอบถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลการสอบ เพื่อนำไปยื่นเป็นหลักฐานประกอบการสอบเพื่อวุฒิบัตรความรู้ความชำนาญ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินต่อไป โดยประกาศนียบัตรนี้มีอายุ 3 ปี