การอบรม EMS commander course สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2562

หลักสูตร EMS Medical Commander ของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน ได้จัดทำ course Core lecture และการลงทะเบียบน EMS director course สำหรับปีการศึกษา 2562 ในรูปแบบ Online

กำหนดการ

 • เปิด 16 กันยายน 2562 - 30 เมษายน 2563
 • ทำข้อสอบ EMS commander ภายใน 31 ม.ค. 2563
 • ทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ลักษณะของบทเรียน

เป็น Online lecture ทั้งหมด 12 หัวข้อ

การประเมินผล และเกณฑ์การผ่านการอบรม

 • เมื่อเรียนครบ 12 หัวข้อ แพทย์ประจำบ้านจะสามารถเข้าไปทำข้อสอบ Post test examination
 • เกณฑ์ผ่าน 80% โดยมีโอกาสสอบได้ทั้งหมด 2 ครั้ง
 • ต้องทำการสอบให้ผ่านภายในวันที่ 31 ม.ค. 2563

อัตราค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าสมัครเรียนสำหรับ TCEP EMS commander course

ขั้นตอนการสมัครอบรม EMS commander online course และเลือกรอบ EMS director workshop

 1. สมัครบัญชีผู้ใช้ระบบ e-learning - กรอกข้อมูล แล้วกดบันทึก
  • จะมี e-mail ยืนยันตัวตน ให้กดยืนยันจาก link ใน e-mail
 2. ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลในหัวข้อ ข้อมูลฝึกอบรม ให้ครบถ้วน
 3. สมัคร TCEP EMS commander course สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ใช้ enrollment key: > tcepems2562
 4. ลงทะเบียนเลือกรอบ EMS director workshop จากรอบที่เปิดจำนวน 3 รอบ (ไม่เกิน 50 คน/รอบ) ภายใน 15 พ.ย. 2562
  1. 13-14 ก.พ. 63: ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 10 โรงพยาบาลศิริราช
  2. 5-6 มี.ค. 63: ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 10 โรงพยาบาลศิริราช
  3. 28-29 พ.ค. 63: ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 10 โรงพยาบาลศิริราช
 5. เข้าดูเนื้อหา
 6. ทำข้อสอบ (เกณฑ์การผ่าน 80%) เมื่อผ่านเกณฑ์แล้วจึงมีสิทธิ์เข้าอบรม EMS director workshop (ลงทะเบียน)