การประชุมประจำปีวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 (The Third Annual Meeting of Thai College of Emergency Physicians 2019: 21st Century Emergency Care System)

การประชุมประจำปีวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 (The Third Annual Meeting of Thai College of Emergency Physicians 2019: 21st Century Emergency Care System)

AMTCEP2019 registration

Download หนังสือเชิญประชุม

กำหนดการ

AMTCEP2019 agenda 1/4 AMTCEP2019 agenda 2/4 AMTCEP2019 agenda 3/4 AMTCEP2019 agenda 4/4

สถานที่

โรงแรมเดอะไทด์ บางแสน จังหวัดชลบุรี

องค์ประกอบงานประชุม

  1. การประชุมวิชาการวุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (The Eighth Annual Conference of Thai Emergency Physicians: 8th ACTEP)
  2. การประชุมใหญ่วุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3
  3. การประกวดและนำเสนองานวิจัยของบุคลากรกลุ่มต่างๆ

หมายเหตุ: ในงานประชุมนี้ ไม่มีพิธีการรับวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรของแพทย์ฉุกเฉิน โดยจะมีการจัดงานในการประชุมครั้งถัดไป

อัตราค่าลงทะเบียน

วิชาชีพ ก่อนวันที่ 10 มี.ค. 2562 ตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค. 2562 ลงทะเบียนหน้างาน
แพทย์ 5,000 บาท 5,500 บาท 6,000 บาท
พยาบาล 5,000 บาท 5,500 บาท 6,000 บาท
นักปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน (Paramedic) 5,000 บาท 5,500 บาท 6,000 บาท
ผู้ปฏิบัติการอื่น 5,000 บาท 5,500 บาท 6,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

AMTCEP2019

Image: 
AMTCEP2019 register
AMTCEP2019 agenda 1/4
AMTCEP2019 agenda 2/4
AMTCEP2019 agenda 3/4
AMTCEP2019 agenda 4/4