ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วย วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วย วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ ถูกตราขึ้น ตามความในมาตราที่ ๒๑ (๓) (ฌ) แห่ง พระราชบัญญัติผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ เพื่อดำเนินการแต่งตั้งองค์กรวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะทาง ซึ่งถือเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ ของวุฒิแพทย์ฉุกเฉิน สมาชิกสามารถดาวน์โหลดไปศึกษาเพิ่มเติมได้