โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

รหัสสถาบัน: 
231