การสอบภาคทฤษฎี เพื่อวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติ แสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการสอบ 2565

ระเบียบปฏิบัติสำหรับการสอบ

 1. ผู้มีสิทธิเข้าสอบ ได้แก่ ผู้ผ่านการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินตั้งแต่ครบ ๒๓ เดือนขึ้นไป โดยต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันฝึกอบรมยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร
 2. ข้อสอบมีจำนวน ๒๐๐ ข้อ แบ่งการสอบเป็น ๒ ฉบับ ๆ ละ ๑๐๐ ข้อ ฉบับแรกสอบในภาคเช้า เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. และฉบับหลังในภาคบ่าย เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. โดยมีรายละเอียดกำหนดสัดส่วนข้อสอบตามรายวิชาในหลักสูตรตามผนวกแนบท้ายเอกสารนี้
 3. กำหนดการสอบในวันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. โดยต้องเดินทางมาถึงสถานที่สอบ ๓๐ นาทีก่อนเวลาเริ่มสอบ และไม่อนุญาตให้เข้าสอบหากมาช้าเกิน ๓๐ นาทีหลังเริ่มสอบ
 4. สถานที่จัดสอบ มีสนามสอบ ๔ แห่ง ได้แก่
  1. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า : ชั้น ๒ ศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร
  2. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ห้อง ๔๐๒ ชั้น ๔ อาคารราชนครินทร์
  3. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น ๓ ตึกอาคารเรียนรวม
  4. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : ห้อง Med ๒๐๖ ชั้น ๒ อาคารแพทยศาสตรราชนครินทร์ (ตึกแดง)
 5. กำหนดการสมัครสอบ : สามารถสมัครสอบโดยชำระค่าสมัครสอบจำนวน ๔,๐๐๐ บาท ไปยังบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์ ชื่อบัญชี “วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เพื่อ อฝส.” เลขบัญชี ๑๔๒-๐-๒๕๘๕๔-๐ และยื่นคำขอสอบภาคทฤษฎีพร้อมหลักฐานการโอนเงินได้ทางเว็บไซด์ www.tcep.or.th ในวันที่ ๑-๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ โดยผู้สมัครสอบสามารถเลือกสนามสอบได้ตามความสมัครใจ
 6. ผู้เข้าสอบแต่ละคนจะต้องใช้รหัสประจำตัวผู้เข้าสอบของตนเอง ซึ่งจะประกาศพร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และสนามสอบทางเว็บไซด์ www.tcep.or.th ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
 7. ผู้สมัครที่ยื่นคำขอสอบภาคทฤษฎี และชำระเงินค่าสมัครสอบไปแล้ว หากขาดคุณสมบัติในการสอบภาคทฤษฎี สามารถยื่นเรื่องขอค่าสมัครสอบคืนได้ที่วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
 8. ใช้กระดาษคำตอบที่กำหนดโดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินเท่านั้น
 9. ในการทำข้อสอบ ต้องใช้ดินสอที่มีความเข้มระดับ ๒B ขึ้นไป เพื่อฝนลงในกระดาษคำตอบ
 10. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประชาชนตัวจริง หรือใบขับขี่ หรือเอกสารรับรองตัวจริงของหน่วยงานราชการ อย่างใดอย่างหนึ่งมาเพื่อยืนยันตัวตนในวันที่ทำการสอบ
 11. ผู้เข้าสอบจะต้องฝากของใช้ส่วนตัวทั้งหมดไว้กับคณะกรรมการคุมสอบ ตั้งแต่ก่อนเข้าสอบ และจะได้รับคืนเมื่อทำการสอบเสร็จสิ้นในภาคบ่ายแล้วเท่านั้น
 12. ไม่อนุญาตให้ออกนอกห้องสอบจนกว่าจะดำเนินการสอบไปแล้วอย่างน้อย ๒ ชั่วโมง ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย
 13. ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์สื่อสาร หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ เข้าห้องสอบ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ