โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รหัสสถาบัน: 
117