แต่งตั้งคณะทำงานแผนกวิชาการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ

ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 6/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานแผนกวิชาการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่