คู่มือ e-Logbook สำหรับแพทย์ประจำบ้าน

Tags: 

Download คู่มือ e-Logbook  

สำหรับ Resident

การสมัครเข้าใช้งานสำหรับ resident

  1. login กรณียังไม่มี user account : สมัคร user account
  2. เข้าหน้า รายชื่อสถาบันฝึกอบรม คลิกชื่อสถาบัน ที่ต้องการ
  3. คลิก Subscribe to group แล้วกด join

การบันทึก e-Logbook procedure

  1. login
  2. เข้าหน้า e-Logbook -> บันทึก e-Logbook procedure หรือ บันทึก e-Logbook POCUS

การเรียกดูรายการ e-Logbook ที่เคยบันทึก (e-Logbook history)

  1. login
  2. เข้าหน้า e-logbook history
Image: 
Download คู่มือ e-Logbook