รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระพ.ศ. 2565-2567

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระพ.ศ. 2565-2567

หมายเลข รูปถ่าย คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สถานที่ปฏิบัติงานประจำ ข้อมูลผู้สมัคร
1 นายแพทย์ ฤทธิรักษ์ โอทอง ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช ข้อมูลผู้สมัคร
2 แพทย์หญิง รพีพร โรจน์แสงเรือง ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ข้อมูลผู้สมัคร
3 แพทย์หญิง ทิพา ชาคร โรงพยาบาลศิริราช ข้อมูลผู้สมัคร
4 นายแพทย์ อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา โรงพยาบาลแพร่ ข้อมูลผู้สมัคร
5 นายแพทย์ ครองวงศ์ มุสิกถาวร ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.จุฬาลงกรณ์ ข้อมูลผู้สมัคร
6 แพทย์หญิง เกษศิรินทร์ พุฒิโชติ ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภุูมิพลอดุลยเดช ข้อมูลผู้สมัคร
7 แพทย์หญิง ปิยธิดา กัลยาณมิตร โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ข้อมูลผู้สมัคร
8 นายแพทย์ บริบูรณ์ เชนธนากิจ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลผู้สมัคร
9 นายแพทย์ ประกิจ สาระเทพ 1) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 2) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 13 3) กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ข้อมูลผู้สมัคร
10 แพทย์หญิง ศรีสกุล ทิพย์กมล แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินในเครือ BDMS และแพทย์ประจำห้องฉุกเฉินรพ.กรุงเทพเชียงใหม่ ข้อมูลผู้สมัคร
11 นายแพทย์ ปริวัฒน์ ภู่เงิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อมูลผู้สมัคร
12 นายแพทย์ นภัสถ์ รัตนวงศา โรงพยาบาลป.แพทย์ จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลผู้สมัคร
13 นายแพทย์ สรวิศ สวัสดิ์มงคลกุล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ข้อมูลผู้สมัคร
14 แพทย์หญิง ธัมพรรษ ปิยสุวรรณกุล สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ข้อมูลผู้สมัคร
15 นายแพทย์ เกียรติชัย ดาวรัตนชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ข้อมูลผู้สมัคร
16 นายแพทย์ รัฐระวี พัฒนรัตนโมฬี รพ.ขอนแก่น ข้อมูลผู้สมัคร
17 นายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ปินตาธรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลผู้สมัคร