การลงคะแนนเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2563-2565

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ได้แก่ สมาชิกสามัญ (ได้รับ อนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตร) โดยสมาชิกแต่ละบุคคลมีสิทธิลงคะแนนให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ไม่เกิน 15 คน เมื่อลงคะแนนแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการลงคะแนนได้

กำหนดการลงคะแนนเลือกตั้ง (11 พฤษภาคม 2563 07:00 - 31 พฤษภาคม 2563 07:00)

วิธีลงทะเบียน และลงคะแนนเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระ 2563-2565

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระ 2563-2565

สอบถามเพิ่มเติม และแจ้งปัญหาการใช้งานที่ election@tcep.or.th

หมายเลข 10 นายแพทย์ บวร วิทยชำนาญกุล
82% (321 votes)
หมายเลข 22 แพทย์หญิง ทิพา ชาคร
78% (305 votes)
หมายเลข 11 นายแพทย์ สุธี อินทรชาติ
75% (296 votes)
หมายเลข 21 แพทย์หญิง เกษศิรินทร์ พุฒิโชติ
73% (286 votes)
หมายเลข 23 แพทย์หญิง จิราภรณ์ ศรีอ่อน
67% (265 votes)
หมายเลข 9 นายแพทย์ สรวิศ สวัสดิ์มงคลกุล
66% (259 votes)
หมายเลข 14 นายแพทย์ ครองวงศ์ มุสิกถาวร
63% (249 votes)
หมายเลข 16 นายแพทย์ ภานุวงส์ แสนสำราญใจ
62% (242 votes)
หมายเลข 17 นายแพทย์ ประกิจ สาระเทพ
60% (234 votes)
หมายเลข 15 นายแพทย์ ปริวัฒน์ ภู่เงิน
59% (231 votes)
หมายเลข 20 แพทย์หญิง ธัมพรรษ ปิยสุวรรณกุล
58% (229 votes)
หมายเลข 19 แพทย์หญิง ศรีสกุล ทิพย์กมล
56% (222 votes)
หมายเลข 18 นายแพทย์ อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา
55% (216 votes)
หมายเลข 12 นายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ปินตาธรรม
52% (206 votes)
หมายเลข 13 นายแพทย์ นภัสถ์ รัตนวงศา
51% (201 votes)
หมายเลข 5 นายแพทย์ สุรจิต สุนทรธรรม
36% (143 votes)
หมายเลข 6 นายแพทย์ เอนกชัย ดกพฤกษ์
35% (136 votes)
หมายเลข 8 แพทย์หญิง รพีพร โรจน์แสงเรือง
25% (98 votes)
หมายเลข 1 นายแพทย์ กวิน อิสระโอภาส
22% (86 votes)
หมายเลข 4 นายแพทย์ ชัชวาลย์ จันทะเพชร
16% (64 votes)
หมายเลข 7 นายแพทย์ พงศ์ธร เกียรติดำรงวงศ์
12% (49 votes)
หมายเลข 2 แพทย์หญิง ดวงฤทัย โนวฤทธิ์
12% (49 votes)
หมายเลข 3 แพทย์หญิง นพมณี ตันติเวทเรืองเดช
10% (41 votes)
Total votes: 393