โครงการอบรมความรู้บูรณาการสำหรับแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2564

กำหนดการ 14-16 มิถุนายน 2564 08:00-16:00 น. ผ่านช่องทาง Zoom meeting

Meeting ID: 931 7960 9121

Password: ER2021