Emergency medical Toxicology course 2023

ขั้นตอนการเข้าฝึกอบรม EMTox2023

 1. หลักสูตรเพื่อแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 ธันวาคม2565 ผ่านระบบ Learn.logroll07.com -
 2. เริ่มศึกษาวิดีโอบรรยาย ได้ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 65 – 22กุมภาพันธ์ 66 โดย ศึกษาหัวข้อบรรยาย 14 หัวข้อ และเมื่อศึกษาแต่ละหัวข้อจบแล้ว ให้กดปุ่ม "Finish" เพื่อบันทึกการผ่านการฟังบรรยาย ในหัวข้อนั้นๆ
  3.บทเรียนที่ 2-13 จะสามารถเข้าศึกษาได้เมื่อผ่านการเข้าดูบทเรียนและทำแบบทดสอบ บทที่ 1 Introduction : approach & treatment in intoxicated patients ผ่าน เรียบร้อยแล้วเท่านั้น 
 3. ทำข้อสอบภาคทฤษฎีท้ายบทเรียนให้ครบทุกบท ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 66 โดยมีเกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 ของแต่ละบท สามารถทำข้อสอบภาคทฤษฎีได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อ 1 หัวข้อบทเรียน (กรุณาให้เวลาในขณะที่ทำแบบทดสอบแต่ละบทให้เสร็จโดยไม่ออกจากหน้าจอ เพื่อป้องกันระบบนับครั้งที่ทำไปโดยที่ทำไม่เสร็จ)
 4. ภาคปฏิบัติ: ระยะเวลา หนึ่งวันครึ่ง รอบละ ไม่เกิน 32 คน แบ่งเป็น 4 รอบ โดย 
  รอบที่ 1 และ 2 จัดอบรม ณ ศูนย์จำลองสถานการณ์ทางการแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาตร์พระมงกุฎเกล้า
  • รอบที่ 1. 1 มีนาคม 66 (0730-1630) และ 2 มีนาคม 66 (0730-1200)
  • รอบที่ 2. 2 มีนาคม 66 (1230-1630) และ 3 มีนาคม 66 (0730-1630)
   รอบที่ 3 และ 4 จัดอบรม ณ ศูนย์จำลองสถานการณ์ทางการแพทย์ ชั้น 10 ตึกอลุยเดชวิกรม รพ.ศิริราช
  • รอบที่ 3. 24 พฤษภาคม 66 (0730-1630) และ 25 พฤษภาคม 66 (0730-1200)
  • รอบที่ 4. 25 พฤษภาคม 66 (1230-1630) และ 26 พฤษภาคม 66 (0730-1630)
 5. เมื่อผ่านทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแล้ว จึงจะได้รับการบันทึกจบการอบรม และสามารถ download ใบรับรองผ่านการฝึกอบรมได้
  ตัวแทนคณะอาจารย์ ผู้ประสานการฝึกอบรม :
  พญ. เกษศิรินทร์ พุฒิโชติ เบอร์โทร 066-161-5614 Email : Kae.meawnum@gmail.com
  นพ.พันธกานต์ ตันสุวรรณรัตน์ เบอร์โทร 081-864-8989 Email : phantakan.tans@gmail.com