Emergency Medical Toxicology (EMTox) course 2021

ขั้นตอนลงทะเบียน EMTox2021

  1. login เข้าระบบ e-learning
  2. สมัครเข้า course EMTox2021 ตั้งแต่ 26 ม.ค. 2564 00:00 น. - 8 ก.พ. 2564 23:59:59 น.
    > enrolment key: tcepemtox2563
  3. เริ่มศึกษาวิดีโอบรรยายและทำข้อสอบท้ายบทเรียน ได้ตั้งแต่ 14 ก.พ. 2564 - 14 เม.ย. 2564 โดย ศึกษาหัวข้อวิดีโอบรรยาย 13 หัวข้อ โดยเมื่อศึกษาแต่ละหัวข้อจบแล้ว ให้กดปุ่ม "Finish" เพื่อบันทึกการผ่านการฟังบรรยาย ในหัวข้อนั้นๆ (บทอื่นๆ จะเข้าไปศึกษาได้หลังจากcomplete บท introduction แล้ว)
  4. ทำข้อสอบภาคทฤษฎี ในวัน และเวลาที่ระบุ โดยมีเกณฑ์การผ่าน 80% สามารถทำข้อสอบภาคทฤษฎีได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อหัวข้อ (กรุณาให้เวลาในการทำข้อสอบแต่ละบทให้ ครบทุกข้อ เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์)
  5. กำหนดการ และขั้นตอนการสมัคร workshop จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

ตัวแทนอาจารย์ผู้ประสานการฝึกอบรม: พญ. เกษศิรินทร์ 066-161-5614 Email: kae.meawnum@gmail.com