TCEP Emergency medical toxicology 2020

สำหรับแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้นปีที่ 2

ขั้นตอนลงทะเบียน EMTox2020

  1. login เข้าระบบ e-learning
  2. สมัครเข้า course EMTox2020 ตั้งแต่ 15 ธ.ค. 00:00 น. - 25 ธ.ค. 23:59:59 น. > enrolment key: tcepemtox20
  3. ลงทะเบียน workshop เลือกวันที่ต้องการ (จำกัดจำนวน)
  4. เลือกขนาดชุด Tyvek และรองเท้า
  5. ชำระค่าลงทะเบียนเรียน workshop คนละ 3,000 บาท หน่วยสตางค์เท่ากับเลข ว.สองตัวท้ายของผู้เรียน โดยโอนเงินมาที่ ธ.กรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์ ชื่อบัญชี วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยเพื่อ อฝส. เลขที่บัญชี 142-0-25854-0 และแนบหลักฐานการโอนเงิน
  6. เริ่มศึกษาวิดีโอบรรยาย ได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 - 14 กุุมภาพันธ์ 2563 โดย ศึกษาหัวข้อวิดีโอบรรยาย 13 หัวข้อ โดยเมื่อศึกษาแต่ละหัวข้อจบแล้ว ให้กดปุ่ม "Finish" เพื่อบันทึกการผ่านการฟังบรรยาย ในหัวข้อนั้นๆ (บทอื่นๆ จะเข้าไปศึกษาได้หลังจากcomplete บท introduction แล้ว)
  7. ทำข้อสอบภาคทฤษฎี ในวัน และเวลาที่ระบุ โดยมีเกณฑ์การผ่าน 80% สามารถทำข้อสอบภาคทฤษฎีได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อหัวข้อ (กรุณาให้เวลาในการทำข้อสอบแต่ละบทให้ ครบทุกข้อ เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์)
  8. เข้าร่วม workshop ในวันเวลาที่ระบุ
  9. เมื่อผ่านทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแล้ว จึงจะได้รับการบันทึกจบการอบรม และสามารถ download ใบรับรองผ่านการฝึกอบรมได้

ตัวแทนอาจารย์ผู้ประสานการฝึกอบรม: พญ. เกษศิรินทร์ 089-770-7319 Email : kae.meawnum@gmail.com