TCEP EMS commander and director 2565

TCEP EMS Medical commander และ EMS Director workshop 2565

หลักสูตร EMS Medical Commander ของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน ได้จัดทำ course Core lecture และการลงทะเบียนบน EMS director course สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 ปีการฝึกอบรม 2565 ในรูปแบบ Online

กำหนดการ

 • เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม 2565 - 30 กันยายน 2565
 • ทำข้อสอบ EMS commander ภายใน 30 กันยายน 2565
 • ทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ลักษณะของบทเรียน

เป็น Online lecture ทั้งหมด 14 หัวข้อ

การประเมินผล และเกณฑ์การผ่านการอบรม

 • เมื่อเรียนครบ 14 หัวข้อ แพทย์ประจำบ้านจะสามารถเข้าไปทำข้อสอบ Post test examination
 • เกณฑ์ผ่าน 80% โดยมีโอกาสสอบได้ทั้งหมด 2 ครั้ง
 • ต้องทำการสอบให้ผ่านภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

อัตราค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าสมัครเรียนสำหรับ TCEP EMS commander course

ขั้นตอนการสมัครอบรม EMS commander online course และเลือกรอบ EMS director workshop

 1. สมัครบัญชีผู้ใช้ระบบ e-learning - กรอกข้อมูล แล้วกดบันทึก
  • จะมี e-mail ยืนยันตัวตน ให้กดยืนยันจาก link ใน e-mail
 2. ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลในหัวข้อ ข้อมูลฝึกอบรม ให้ครบถ้วน
 3. สมัคร TCEP EMS commander course สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ใช้ enrollment key: > tcepems2021
 4. ลงทะเบียนเลือกรอบ EMS director workshop จากรอบที่เปิดจำนวน 3 รอบ (ไม่เกิน 40 คน/รอบ) สามารถเลือก และปรับเปลี่ยนได้ถึง 31 ธันวาคม 2565
  • รุ่นที่ 1 ศิริราช ศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำลอง (SIMSET) ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 10 รพ.ศิริราช
  • รุ่นที่ 2 วชิรพยาบาล อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น 3
  • รุ่นที่ 3 ศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร ชั้น 3-4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 5. เข้าดูเนื้อหา ได้ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
 6. ทำข้อสอบ ภายใน 30 ก.ย. 2565 สามารถทำซ้ำได้ทั้งหมด 4 ครั้ง เกณฑ์ผ่าน 80%
 7. เมื่อผ่านเกณฑ์แล้ว จะสามารถ download certificate และมีสิทธิ์เข้าอบรม EMS director workshop