ลงทะเบียน AMTCEP2020

ลงทะเบียน AMTCEP2020

  1. โอนเงินตามยอดเงินที่ระบุในรายการจอง หากมีเลขใบประกอบวิชาชีพ ให้ระบุเศษสตางค์ตรงกับ หมายเลข 2 ตัวท้าย ของใบประกอบวิชาชีพ ที่ > บัญชี: วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย > ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์ > เลขบัญชี: 142-0-25853-2
  2. ถ่ายภาพ หรือ scan หลักฐานโอนเงิน สำหรับส่งยืนยันโอนเงิน
  3. ที่แบบฟอร์มลงทะเบียนด้านล่าง: กรอกรายละเอียดลงทะเบียน ชื่อผู้เข้าประชุม สถานที่ทำงาน เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ วิชาชีพ แนบภาพถ่ายหลักฐานโอนเงิน แล้วคลิกปุ่ม Submit เพื่อบันทึกข้อมูล
  4. เมื่อทำรายการครบถ้วน ระบบจะส่ง E-mail ยืนยันรายการจองกลับไป โดยมีสถานะเป็นรอยืนยันการลงทะเบียน
  5. เมื่อรายการลงทะเบียนได้รับการตรวจสอบและยืนยันแล้ว จะมี E-mail แจ้งยืนยันอีกครั้ง
  6. กรณีที่มีการ login บนระบบ ท่านจะสามารถดูรายการจองย้อนหลังทั้งหมด

แจ้งปัญหา หรือสอบถามข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายลงทะเบียนงานประชุม AMTCEP2020 พญ. ภัทรานิษฐ์ ภัทรพรเจริญ phatthranit.pha@mahidol.edu 06-3901-0238

หมายเหตุ

  1. คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การยืนยันลงทะเบียน ให้กับรายการ ที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน และเอกสารการโอนเงินที่ไม่ชัดเจน
  2. คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าลงทะเบียนในทุกกรณี
บาท
อัตราค่าลงทะเบียนเป็นไปตามวิชาชีพ กรุณาโอนเงิน และส่งหลักฐานแนบด้านล่าง
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
กรุณาระบุข้อจำกัดด้านอาหาร เว้นว่าง หากไม่มี
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: jpg jpeg png pdf.