รายชื่อสถาบันฝึกอบรม

101 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
102 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
103 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
104 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
105 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
106 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
107 กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
109 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
110 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช
118 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
119 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
122 โรงพยาบาลตำรวจ
202 โรงพยาบาลราชวิถี
203 โรงพยาบาลเลิดสิน
204 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
215 โรงพยาบาลขอนแก่น
217 โรงพยาบาลชลบุรี
218 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
219 โรงพยาบาลนครพิงค์
224 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
230 โรงพยาบาลลำปาง
237 โรงพยาบาลหาดใหญ่