ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยที่ ๓/ ๒๕๖๒เรื่องการรับวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรของแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

แบบฟอร์มลงทะเบียนรับวุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 3 ปี 2562

วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีพิธีรับวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรของแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ ๓ ในวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ มีรายละเอียด ดังนี้

1. ผู้ที่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมพิธี

แพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่มีรายชื่อขึ้นทะเบียนกับแพทยสภา และมีสถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐-๒๕๖๑ (ตรวจสอบรายชื่อได้ในประกาศคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยที่ ๑/๒๕๖๑ ว่าด้วย รายละเอียดการสมัครสมาชิก สิทธิประโยชน์สมาชิก และรายชื่อสมาชิกของวฉท.)

2. การลงทะเบียน

ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เท่านั้น(**ไม่สามารถลงทะเบียนเพิ่มได้ถ้าลงทะเบียนช้ากว่า วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่กำหนดให้ครบถ้วน สามารถหาข้อมูล ผ่านทาง www.tceps.org หรือ www.tcep.or.th หรือ facebook วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย-วฉท.@RTCEP

3. ค่าลงทะเบียน ๕,๐๐๐ บาท ***ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ลงทะเบียนและขอคืนเงินหากยกเลิกการเข้าร่วมพิธี

โอนเงินเข้าบัญชี “วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย” ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 142-0-25853-2 กรุณาโอนเงินด้วยจุดทศนิยม 2 หลักเป็นเลขว. 2 ตัวท้าย หลังจากที่ลงทะเบียนและโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว จะประกาศรายชื่อให้ทราบ ทาง website หลังจากวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการชุดครุยรับเงินคืน ๑,๐๐๐ บาท หลังคืนชุดครุยที่ วฉท.เรียบร้อยแล้ว ใบเสร็จค่าลงทะเบียนรับได้ที่หน้างาน

 • สำหรับตัวแทนสถาบันฝึกอบรมหรือแพทย์ที่เคยเข้าร่วมพิธีและไม่มีชุดครุยที่ต้องการเข้าร่วมพิธีเพื่อเป็นสักขีพยานเสียค่าลงทะเบียน ๕,๐๐๐ บาท และให้ลงทะเบียนในแบบฟอร์มที่กำหนด
 • สำหรับตัวแทนสถาบันฝึกอบรมและแพทย์ที่เคยเข้าร่วมพิธีและมีชุดครุยแล้วที่ต้องการเข้าร่วมพิธีเพื่อเป็นสักขีพยานไม่เสียค่าลงทะเบียน และให้ลงทะเบียนในแบบฟอร์มที่กำหนด โดยแนบสำเนาบัตรประชาชนแทนเอกสารการโอนเงิน

(หมายเหตุ : ในกรณีที่มีผู้ลงทะเบียนไม่ถึง ๑๐๐ คน ทางวฉท.จะงดจัดพิธีรับวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรของแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ ๓ ในวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และผู้ลงทะเบียนทั้งหมดจะเข้าร่วมพิธีรับวุฒิบัตรพร้อมกับวุฒิแพทย์ฉุกเฉินประจำปีการศึกษา๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเซ็นทรา - ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง กรุงเทพมหานคร โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่)

4. สิ่งที่ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ

 • ชุดครุย,วุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรของแพทย์ฉุกเฉิน(สำหรับผู้ที่จบการศึกษาก่อนปี ๒๕๕๘ หรือได้รับวุฒิบัตรแล้ว) ,คูปองอาหารสำหรับ ๒ ท่านในวันพิธีและรูปภาพ ๑ ชุด จัดส่งทางไปรษณีย์จากที่อยู่ในระบบลงทะเบียน ภายใน ๙๐ วันหลังวันพิธี ประกอบด้วย
  1. รูปรับวุฒิบัตร (บนเวที) ขนาด ๑๐ x ๑๒ นิ้ว ๑ รูป
  2. รูปเดี่ยว (Portrait) ขนาด ๑๐ x ๑๒ นิ้ว ๑ รูป
  3. รูปถ่ายหมู่ ขนาด ๑๒ x ๒๔ นิ้ว ๑ รูป
  4. CD ไฟล์ดเฉพาะรูปรับวุฒิบัตร (บนเวที) ๑ แผ่น (๑ ไฟล์ด)

หากต้องการภาพ หรือ file เพิ่มเติม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม (ติดต่อได้ที่ซุ้มถ่ายภาพ) ทางร้านจะจัดส่งทางไปรษณีย์ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ บริษัทเฟิส์ทดิจิตอลแลบจำกัด เบอร์โทร 02-671-4446

5. การแต่งกาย

 • ชาย สวมเสื้อเชิ้ตสีสุภาพผูกเนคไท (ไม่สวมสูท) กางเกงสแลคสีดำและ รองเท้าหุ้มส้นสีดา
 • หญิง สวมชุดกระโปรงแบบสุภาพ รองเท้าหุ้มส้นสีดำ (ก่อนเข้าห้องพิธี แนะนำให้เก็บผมด้านขวา หรือรวบผมให้เรียบร้อย เพื่อให้เห็นใบหน้าได้ชัดเจนเมื่อถ่ายภาพ) ไม่ควรนำสัมภาระเข้าในห้องพิธี ขอให้ฝากไว้กับญาติ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินไม่มีจุดบริการรับฝากของสำหรับผู้เข้ารับวุฒิบัตร
 • ผู้ติดตาม/ครอบครัว สามารถเข้าร่วมพิธีได้ โดยได้จัดที่นั่งไว้รับรอง (นั่งได้ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๐๐น.)